Adreswijziging

LET OP!

Vergeet niet adreswijzigingen of wijzigingen in contactgegevens of e-mailadressen door te geven aan het secretariaat van het CRKBO via info@crkbo.nl

Faq Docenten

Voor welke zelfstandig werkende docenten/trainers kan inschrijving in het Docentenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs van belang zijn?
Door inschrijving in het CRKBO Register Docenten bent u een geregistreerd zelfstandig werkend docent voor beroepsonderwijs, zoals bedoeld in de BTW-wetgeving. Op grond van Europese wetgeving kunt u dan in aanmerking komen voor BTW-vrijstelling.
Waaraan moet een docent voor (kort) beroepsonderwijs voldoen om ingeschreven te worden in het CRKBO Register Docenten?
U moet voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten Kort Beroepsonderwijs. Dat doet u als u beschikt over een officiële PO-onderwijsbevoegdheid, en/of een VO-, MBO-, HBO- of universitair-diploma met expliciete vermelding van een 1e-, 2e-, of 3e-graads lesbevoegdheid, een Getuigschrift Didactische Scholing WEB (PDG), en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een afgesloten ‘Train de trainer-opleiding’). Hebt u geen van deze diploma’s of certificaten, dan is opname in het register pas mogelijk na het positief afleggen van een kwalitatieve audit.
Wanneer is een docent ‘zelfstandig werkend’?
Als zelfstandig werkend docent/trainer verricht u als zelfstandige zonder personeel onderwijsdiensten voor een onderwijsinstelling. U biedt dus niet zelf een opleiding aan cursisten of hun werkgevers aan, maar werkt uitsluitend als ‘onderaannemer’.
Hoe zit ’t als een zelfstandig docent (ook) zelf opleidingen gaat aanbieden?
Gaat u naast uw werk als zelfstandig docent ook opleidingen rechtstreeks aan eindgebruikers leveren? Dan heeft u, om in aanmerking te komen voor BTW-vrijstelling, een inschrijving nodig in het CRKBO Register Instellingen. Daaraan gaat een audit voor instellingen vooraf. Blijft u tegelijktijdig ook actief als zelfstandig docent (dus ‘onderaannemer’)? Dan geldt uw BTW-vrijstelling op grond van uw inschrijving in het Instellingenregister ook voor uw werkzaamheden als zelfstandig docent.
Welke docenten voor beroepsonderwijs kunnen zich aanmelden voor een audit?
Alle zelfstandig werkend docenten/trainers die beroepsonderwijs voor een onderwijsinstelling verzorgen, zonder personeel werken en niet rechtstreeks een opleiding aanbieden aan cursisten of hun werkgevers.
Kan een zelfstandig werkend docent tegelijk (mede)eigenaar zijn van een onderneming in het kader van deze regeling?
Ja, het is mogelijk dat een zelfstandig werkend docent geregistreerd staat het CRKBO Register Docenten en daarnaast (mede)eigenaar is van een BV, VoF of andere ondernemingsvorm. Als zelfstandig werkend docent bent u een natuurlijk persoon die onderwijsdiensten verricht in opdracht van één of meer onderwijsinstellingen. Deze kunnen zowel BTW-vrijgesteld als BTW-plichtig zijn. Daarnaast kunt u als (mede)eigenaar van een BV, VoF of andere rechtsvorm rechtstreeks opleidingen aan de markt aanbieden. Deze onderneming heeft dan de mogelijkheid om zich te laten inschrijven in het CRKBO Register Instellingen.
Wat valt er onder ‘kort beroepsonderwijs’?
Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.
Vallen taalcursussen ook onder kort beroepsonderwijs?
Alleen als ze beroeps- en/of functiegericht zijn. In dat geval zijn ze in de regel BTW-belast. Om dan alsnog voor een BTW-vrijstelling in aanmerking te komen is een CRKBO-registratie nodig. Taalcursussen met een algemeen vormend karakter zijn bij wet vrijgesteld van BTW.
Wat wil ‘kort’ zeggen in ‘kort beroepsonderwijs’?
De term ‘kort’ wordt hier ruim gebruikt, voor cursussen die in lengte kunnen variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. Zo valt een sollicitatiecursus van een dagdeel onder de definitie, maar ook een managementcursus van bijvoorbeeld vier jaar.
Wie bepaalt of er sprake is van ‘kort beroepsonderwijs’?
In laatste instantie de Belastingdienst. Twijfelt u of uw cursusaanbod onder de definitie valt, neem dan contact op met de Belastingdienst (Omzetbelasting).
Wanneer kunt u zonder audit worden ingeschreven in het CRKBO Docentenregister?
U kunt van de auditverplichting worden vrijgesteld als u beschikt over een PO-onderwijsbevoegdheid, en/of over MBO-HBO- of universitair diploma met expliciete vermelding van een 1e, 2e, of 3e-graads lesbevoegdheid, en/of over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een afgesloten ‘Train de trainer-opleiding’). Ook vergelijkbare buitenlandse lesbevoegdheden worden geaccepteerd als het diploma door Nuffic als gelijkwaardig wordt beoordeeld (kijk op: www.nuffic.nl).
In alle overige gevallen is een audit nodig vóór u in het CRKBO Docentenregister kunt worden ingeschreven.
Wat moet u doen als u denkt dat u in aanmerking komt voor een vrijstelling?
In dat geval volgt u de aanmeldingsprocedure zonder audit
Wie beslist er of u zonder audit kunt worden ingeschreven in het CRKBO Docentenregister?
Bij twijfel beslist de Stichting CRKBO op basis van uw Aanmelding of u recht heeft op vrijstelling. Blijkt na aanmelding dat alsnog een audit nodig is, dan krijgt u daarvan bericht.
Hoe ziet de audit voor docenten eruit?
De audit voor docenten gebeurt online en is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een positief afgesloten docentenaudit is onbeperkt geldig.
Voor de audit zijn alle documenten geupload, maar nog niet alles is in orde
U ontvangt een e-mail waarin de eventuele tekortkomingen zijn aangegeven. U logt vervolgens weer in met de reeds verstrekte toegangscode met bijbehorend wachtwoord. Bij de (in de e-mail aangegeven) punten vult u de noodzakelijke informatie aan en stuurt de aanvullende documenten alsnog via de website toe. Let op: deze documenten moeten in PDF-formaat worden toegezonden!
Hoe lang duurt het voor ik vervolgens bericht krijg?
Nadat u de verbeterpunten via de website heeft toegezonden, krijgt u zo snel mogelijk een reactie, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen.
Wie voert de audit uit?
De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke organisatie, met veel ervaring op het gebied van de inhoudelijke toetsing van opleidingen.
Wat zijn de kosten van aanmelding en eventuele audit voor een docent?
Aanmeldings- en registratiekosten:
Kosten aanmelding: € 10,- (excl. BTW)
Jaarlijkse* bijdrage registratie: € 15,- (excl. BTW)
* pas te betalen vanaf tweede jaar registratie.
* de jaarlijkse bijdrage bent u jaarlijks geheel verschuldigd; ook als u slechts een deel van het betreffende jaar bent ingeschreven.


Kosten audit en beperkte audit:
Eerste audit indien geen vrijstelling: € 90,- (excl. BTW)
Beperkte audit na vrijstelling: € 10,- (excl. BTW)
Alle bedragen gelden per 1 jull 2018. Prijswijzigingen voorbehouden.
Wat heeft u als docent aan een CRKBO-registratie?
Registratie in het CRKBO Register Docenten biedt twee voordelen:
  1. U kunt vrijstelling krijgen van de verplichting BTW te heffen.
  2. U mag het speciale beeldmerk CRKBO GEREGISTREERD DOCENT voeren op uw briefpapier en in uw communicatie-uitingen. Het beeldmerk wordt u digitaal ter beschikking gesteld nadat u akkoord bent gegaan met het gebruiksreglement.
Mag een docent ook het reguliere CRKBO-beeldmerk gebruiken?
NEE, dit is strikt verboden. Gebruik van het reguliere CRKBO-beeldmerk is uitsluitend voorbehouden aan CRKBO zelf.

Zijn de CRKBO registers openbaar?
Ja, zowel het CRKBO Register Instellingen als het CRKBO Register Docenten zijn openbaar en te vinden op deze website. Vermelding vindt plaats op naam in alfabetische volgorde. Er worden geen registratienummers toegekend.
Zijn alle prestaties die een in het CRKBO Register Docenten opgenomen docent aanbiedt vrijgesteld van BTW?
Nee, alleen nauw met de door u als docent verzorgde beroepsopleiding samenhangende prestaties kunnen onder de vrijstelling vallen. Bijvoorbeeld het nakijken van huiswerk of het begeleiden van (afstudeer)studenten die de desbetreffende beroepsopleiding volgen. Het schrijven van lesmateriaal valt bijvoorbeeld niet onder de vrijstelling.
Kunt u uw inschrijving in het CRKBO Register Docenten wijzigen?
Een wijziging in uw CRKBO-registratie kan consequenties hebben voor uw BTW-status. Daarom kunnen uw gegevens niet zonder meer worden aangepast. Stuur bij een wijziging in uw omstandigheden een e-mail met uw verzoek tot wijziging en een korte toelichting naar info@crkbo.nl. U krijgt dan bericht over de voor u meest geschikte handelwijze.