FAQ Instellingen

Veelgestelde vragen over de registratie van instellingen

Wat hebt u als onderwijsinstelling aan een CRKBO-registratie?
Registratie in het CRKBO Register Instellingen biedt twee voordelen:
  1. U mag het speciale beeldmerk CRKBO GEREGISTREERDE INSTELLING voeren op uw briefpapier en in uw communicatie-uitingen. Het beeldmerk wordt u digitaal ter beschikking gesteld nadat u akkoord bent gegaan met het gebruiksreglement
  2. U kunt vrijstelling krijgen van de verplichting btw te heffen.

Hoe kunt u zich aanmelden voor inschrijving in het CRKBO Register Instellingen?
U kunt zich alleen (online) aanmelden voor het register via deze website. Bij Aanmelden Instellingen vindt u alle informatie. Ook kunt u daar de aanmeldingsprocedure direct opstarten.
Voor welke instellingen kan inschrijving in het Instellingenregister van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs van belang zijn?
Door inschrijving in het CRKBO Register Instellingen bent u een geregistreerde instelling voor beroepsonderwijs, zoals bedoeld in de btw-wetgeving. Op grond van Europese wetgeving kunt u dan in aanmerking komen voor btw-vrijstelling. CRKBO registratie leidt NIET tot opname in het STAP-scholingsregister.
Waaraan moet een instelling voor (kort) beroepsonderwijs voldoen om ingeschreven te worden in het CRKBO Register Instellingen?
Uw instelling moet voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. Opname in dit register is gekoppeld aan een kwalitatieve audit van de instelling (de erkenningsregeling).
Geldt de CRKBO-registratie voor de opleiding of voor de instelling?
De registratie heeft betrekking op de instelling en niet op het beroepsonderwijs. Dit betekent dat er consequenties zijn voor de btw-vrijstelling, als uw instelling bijvoorbeeld wordt gesplitst in twee instellingen, waarvan er één geen CRKBO-registratie heeft.
Welke instellingen voor beroepsonderwijs kunnen zich aanmelden voor een audit?
Alle niet door de overheid bekostigde instellingen die in Nederland beroepsonderwijs aanbieden, kunnen zich aanmelden voor de audit om in het CRKBO te komen. Dit geldt ook voor buitenlandse aanbieders en ‘contractpoten’ van door de overheid bekostigde instellingen. NB. Door de overheid bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs vallen onder een andere regelgeving, waardoor ze in principe vrijgesteld zijn van btw-heffing.
Wat valt er onder ‘kort beroepsonderwijs’?
Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. Daaronder vallen ook opleidingen gericht op management, automatisering, persoonlijke effectiviteit, communicatie, administratie, en dergelijke.
Wat wil ‘kort’ zeggen in ‘kort beroepsonderwijs’
De term ‘kort’ wordt hier ruim gebruikt, voor cursussen die in lengte kunnen variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. Zo valt een sollicitatiecursus van een dagdeel onder de definitie, maar ook een managementcursus van bijvoorbeeld vier jaar.
Wie bepaalt of er sprake is van ‘kort beroepsonderwijs’?
In laatste instantie de Belastingdienst. Twijfelt u of uw cursusaanbod onder de definitie valt, neem dan contact op met de Belastingdienst (Omzetbelasting).
Vallen taalcursussen ook onder kort beroepsonderwijs?
Alleen als ze beroeps- en/of functiegericht zijn. In dat geval zijn ze in de regel btw-belast. Om dan alsnog voor een btw-vrijstelling in aanmerking te komen is een CRKBO-registratie nodig. Taalcursussen met een algemeen vormend karakter zijn bij wet vrijgesteld van btw.
Wanneer kunt u zonder audit worden ingeschreven in het CRKBO Instellingenregister?

Als u voldoet aan tenminste één van deze voorwaarden:

  • Uw instelling heeft het certificaat ISO 9001, verleend door een organisatie die onder toezicht staat van de 'Raad voor Accreditatie' (RvA), of is geaccrediteerd door AACSB of EFMD/EQUIS
  • U biedt minimaal vijf, in het kader van WEB of WHW wettelijk erkende opleidingen aan. Dit zijn opleidingen die zijn geaccrediteerd door Inspectie van het Onderwijs, NVAO, of EFMD (EQUIS/EPAS). Deze opleidingen staan vermeld in het CREBO of CROHO. Aanbieders zijn ROC's, AOC's vakscholen, officiële hogescholen en officiële universiteiten).
    Indien u minder dan 5 wettelijk erkende opleidingen aanbiedt, dan krijgt u vrijstelling indien dat aanbod tenminste 50% uitmaakt van uw totale opleidingenaanbod.
  • U heeft het Keurmerk Blik op Werk/Inburgering.
  • U heeft een aan ISO-9000 gelijksoortige erkenning, verleend door een organisatie die onder toezicht staat van de 'Raad voor Accreditatie'. CPION beslist of uw instelling inderdaad voor vrijstelling van de audit in aanmerking komt

In alle overige gevallen is een audit nodig vóór u in het CRKBO Instellingenregister kunt worden ingeschreven.
Let op: in geval van fraude vervalt een vrijstelling onmiddellijk, en dient met het oog op continuering van de CRKBO-registratie binnen een periode van maximaal 1 maand een reguliere CRKBO-audit te worden uitgevoerd.

Hoe ziet de audit voor instellingen eruit?
Tijdens een bezoek aan uw organisatie wordt u geaudit op alle punten van het auditformulier. Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.
Download het auditformulier (Nederlands) of Download het auditformulier (Engels).
De audit is uitgevoerd; wat moet u doen als nog niet alles in orde is?
De auditor bespreekt met u de eventuele tekortkomingen. Deze worden op de laatste pagina van het auditformulier samengevat. U zorgt ervoor dat alle tekortkomingen zo snel mogelijk worden opgelost en stuurt vervolgens bericht naar het secretariaat van het CRKBO via info@crkbo.nl. U geeft daarbij duidelijk aan wat u heeft aangepast en waar dat door één van onze medewerkers ter controle is na te gaan.
Hoe lang duurt het voor ik vervolgens bericht krijg?
Nadat u de verbeterpunten via e-mail heeft toegezonden, krijgt u zo snel mogelijk een reactie, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen.
Wanneer moet de audit zijn afgerond?
1.
Voor nieuwe inschrijvingen geldt: zo snel mogelijk. Vanaf het moment dat de audit positief is afgerond ontvangt u een bevestiging van uw registratie in het CRKBO en vanaf dat moment moet u kort beroeps onderwijs vrij van btw verzorgen.

2.
Voor bestaande registraties geldt: zo snel mogelijk, doch uiterlijk voordat uw registratie expireert na de vierjaarlijkse periode! Dat wil zeggen dat ook eventuele tekortkomingen voor de expiratiedatum gerapareerd moeten zijn! Wij vragen uw maximale medewerking bij de planning en het maken van afspraken voor de audit.
Hoe lang is een audit voor instellingen geldig?
Een audit blijft 4 jaar geldig. Daarna is een heraudit noodzakelijk om uw inschrijving in het CRKBO Instellingenregister te verlengen.
Wie voert de audit uit?
De audit wordt uitgevoerd door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). CPION is een onafhankelijke certificerende organisatie, gespecialiseerd in het auditten van opleidingsorganisaties, het boordelen van docenten, en het inhoudelijk toetsen van opleidingen. 
Welke kosten betaalt u als instelling voor de registratie en de eventuele audit?

Elke geregistreerde instelling betaalt aanmeldings- en registratiekosten:

Kosten aanmelding: € 100,- (excl. btw)
Jaarlijkse bijdrage* registratie: € 50,- (excl. btw)
* Alleen betaalbaar in jaren waarin geen (her)audit plaatsvindt.
* De jaarlijkse bijdrage bent u jaarlijks geheel verschuldigd; ook als u slechts een deel van het betreffende jaar bent ingeschreven.


Is een audit nodig, dan bedragen de kosten:
Eerste audit: € 710,- (excl. btw)
Her-audit (na 4 jaar) : € 555,- (excl. btw)
Alle bedragen gelden per 1 juli 2021. Prijswijzigingen voorbehouden.
Mag een instelling ook het reguliere CRKBO-beeldmerk gebruiken?
NEE, dit is strikt verboden. Gebruik van het reguliere CRKBO-beeldmerk is uitsluitend voorbehouden aan CRKBO zelf.

Zijn de CRKBO registers openbaar?
Ja, zowel het CRKBO Register Instellingen als het CRKBO Register Docenten zijn openbaar en te vinden op deze website. Vermelding vindt plaats op naam in alfabetische volgorde. Er worden geen registratienummers toegekend.
Hoe zit ’t als u in aanmerking komt voor een vrijstelling van de audit?
Denkt u dat uw instelling op grond van diploma’s/certificaten in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de auditverplichting? Dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding.
Als zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden verricht, op welke wijze kan dan de vooraftrek plaatsvinden?
Dan moet de voorbelasting worden gesplitst in een twee delen. Het ene deel heeft betrekking op goederen en/of diensten die uitsluitend worden gebruikt voor belaste prestaties en mag volledig in aftrek worden gebracht. De voorbelasting die betrekking heeft op goederen en diensten die uitsluitend voor vrijgestelde prestaties worden gebruikt mag (in het geheel) niet in aftrek worden gebracht. De voorbelasting wegens goederen en diensten die zowel voor belaste als vrijgestelde prestaties worden gebruikt mag gedeeltelijk in aftrek worden gebracht. De toedeling zal in de meeste gevallen kunnen plaatsvinden naar rato van de omzetverhoudingen. Hiervoor wordt de belaste omzet gerelateerd aan de totale omzet. Op die manier wordt vastgesteld welk percentage van de totale omzet toerekenbaar is aan de belaste omzet. Dit percentage bepaalt tevens het aftrekbare deel van de voorbelasting die niet rechtstreeks toerekenbaar is. Alleen als aannemelijk is dat het werkelijke gebruik dat wordt gemaakt van deze goederen en diensten als geheel genomen afwijkt van de dit percentage, moet dit werkelijke gebruik als basis dienen voor de splitsing. Degene (belastinginspecteur of ondernemer) die stelt dat het werkelijke gebruik als basis moet dienen moet dit aan de hand van objectief vast te stellen criteria aannemelijk maken.

NB. Dit antwoord is gebaseerd op de beste ons ter beschikking staande fiscale informatie. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij de Belastingdienst.

Hoe kan ik mijn CRKBO-registratie beëindigen?
U kunt uw registratie louter beëindigen door een verzoek daartoe te sturen naar info@crkbo.nl
Kunt u uw inschrijving in het CRKBO Register Instellingen wijzigen?
Een wijziging in uw CRKBO-registratie kan consequenties hebben voor uw btw-status. Daarom kunnen uw gegevens niet zonder meer worden aangepast. Stuur bij gewijzigde omstandigheden een e-mail met uw verzoek tot wijziging en een korte toelichting naar info@crkbo.nl. U krijgt dan bericht over de voor u meest geschikte handelwijze.
Zijn alle prestaties die een in het Register opgenomen onderwijsinstituut aanbiedt vrijgesteld van btw?

Nee. Alleen nauw met de verstrekte beroepsopleiding samenhangende diensten of goederenleveringen kunnen onder de vrijstelling vallen. Daarbij kan worden gedacht aan het tegen betaling verstrekken van uittreksels, fotokopieën e.d. In alle andere gevallen zullen de leveringen (zoals boeken) of diensten (bijvoorbeeld advisering en assessments) belast zijn met btw.

NB. Dit antwoord is gebaseerd op de beste ons ter beschikking staande fiscale informatie. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij de Belastingdienst.

Kan de naam waarmee mijn organisatie in het CRKBO staat vermeld, worden gewijzigd?
Voor een wijziging registratienaam is een van het volgende van toepassing:
Blijft uw KVK nummer hetzelfde?
Zo ja, dan hebben wij een kopie uittreksel KVK nodig met de nieuwe naam. Daarna kunnen wij dit aanpassen.

Zo nee, dan kunnen wij dit niet omzetten, daar het een nieuwe juridische entiteit is.
Elke aparte juridische entiteit heeft zelf een registratie nodig.
Voor registratie van deze nieuwe entiteit kunt u de procedure voor aanmelding en registratie volgen via www.crkbo.nl

Stopzetten van de bestaande registratie, kunt u doorgeven via info@crkbo.nl.
CRKBO-registratie melden bij Belastingdienst?
Dat hoeft niet. Pas wanneer de Belastingdienst controle uitvoert, moet CRKBO-registratie kunnen worden aangetoond.