Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadcursussen.

Wat valt NIET onder beroepsonderwijs?

Onderwijs primair gericht op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer, bijvoorbeeld hobbycursussen, een taalcursus voor de vakantie of een opleiding voor het rijbewijs BE.

Let op:

In laatste instantie beslist de Inspecteur van Belastingen of er sprake is van beroepsonderwijs of niet. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl